Hakkımızda

Mukayeseli hukukta, özellikle Avrupa Konseyi bünyesinde ve Avrupa Birliği Hukukunda yaşanan gelişmeler, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının (Alternative Dispute Resolution, ADR) önemini ve kullanılmasını arttırmıştır. Bireylerin adalete erişiminin önündeki engellerin kaldırılması ve yargının işlevselliğinin artırılması amacıyla alınan tedbirlerden en etkilisi alternatif uyuşmazlık çözümüdür. Ülkemizde, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Ankara Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, 1.10.2016 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. ATAM, Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular İçin Model Etik ve Uygulama Kuralları ile Arabuluculara Yönelik Avrupa Etik Kurallarını benimseyerek, bünyesinde kayıtlı bulunan arabulucuların (uzlaştırıcıların) bu kuralları öğrenmesini ve uygulamasını sağlamaktadır. Merkezin amaçları şunlardır:

1. Alternatif uyuşmazlık çözüm hizmeti vermek, alternatif uyuşmazlık çözüm kuralları ve örnek alternatif uyuşmazlık çözüm şartları hazırlamak, uzlaştırıcılara ilişkin etik kurallar oluşturmak ve bu kurallara uyulmasını gözetmek,

2. Uzlaştırıcı listeleri tutmak, ihtiyaç duyulduğunda uyuşmazlığa düşmüş olan kişileri uzlaştırmak ve mahkemelerde görülen davalarda uzlaştırıcılık yapmak için uzlaştırıcılar temin etmek,

3. Alternatif uyuşmazlık çözümü hakkında bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak,

4. Alternatif uyuşmazlık çözümüyle ilgili olarak konferans, seminer, panel ve sempozyumlar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak,

5. Alternatif uyuşmazlık çözümü alanında mukayeseli hukuktaki ve özellikle Avrupa Birliği Müktesebatındaki gelişmeleri izlemek ve Türk hukukçularına tanıtmak,

6. Alternatif uyuşmazlık çözümü konusundaki kanun, yönetmelik ve diğer hukuk kurallarını incelemek,

7. Hakem ve arabuluculara meslek içi eğitim vermek, uzlaştırıcıların çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek, hukukçuların müzakere hünerlerini geliştirmesine katkıda bulunmak,

8. Seminerler, eğitim ve tanıtım programları ve kurslar vasıtasıyla hukukçuların alternatif uyuşmazlık çözümü konusunda yetişmesini ve halk arasında alternatif uyuşmazlık çözümüne yönelik bilincin yayılmasını sağlamak,

9. Alternatif uyuşmazlık çözümü alanında Türkiye’de ve yabancı ülkelerde yayımlanan yayınları toplayarak bir ihtisas kütüphanesi kurmak,

10. Alternatif uyuşmazlık çözümü alanındaki yayınları ve monografik çalışmaları teşvik etmek, yabancı dildeki eserleri Türkçe’ye çevirtmek ve yayınlatmak,

11. Alternatif uyuşmazlık çözümünün her alanda ve özellikle hukuk uyuşmazlıklarda arabuluculuk, mağdur-fail arabuluculuğu, idarî uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk, aile arabuluculuğu, elektronik arabuluculuk ve mahkeme bağlantılı arabuluculuğun gelişmesine yardımcı olmak,

12. Alternatif uyuşmazlık çözümünün gelişmesi için resmi ve özel, yerli ve yabancı kuruluşlarla, barolarla ve benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve ortak etkinlikler düzenlemek.Your comment was successfully posted!