Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabı

Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabı


İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap-2

Kitabı görüntülemek için tıklayınız


 • Av.Arb. Prof.Dr Mustafa Serdar ÖZBEK

Arabuluculuk İle Tahkim Yöntemlerinin Kesişme Bölgesi: Arabuluculuk-Tahkim (YD 2017/1, s. 15-106)

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av.Arb. Prof.Dr Mustafa Serdar ÖZBEK

Directive on Practice of Mediation Procedure Accordıng to the Code of Criminal Procedure

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av.Arb. Prof.Dr Mustafa Serdar ÖZBEK

What Place is There For Penal Mediation in Turkish Judicial System?

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av.Arb. Prof.Dr Mustafa Serdar ÖZBEK

Law on Mediation in Civil Disputes No 6325 with Comparisons.

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av.Arb. Prof.Dr Mustafa Serdar ÖZBEK

Uyuşmazlık Çözümünün Ekonomik Değerlendirmesi ve Karar Ağacı Analizi (Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, C. IV, 8 Ocak-11 Ocak 2008, Ankara Barosu 2009, s. 94-133).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av.Arb. Prof.Dr Mustafa Serdar ÖZBEK

Ceza Muhakemesi Kanununda Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Mağdur Fail Uzlaştırmasının Usûl ve Esasları (AÜHFD 2007/4, s. 123-205).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av. Arb. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

İdarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargılama Dışı Usûller (I) (TBBD 2005/56, s. 90-132).

İdarî Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargılama Dışı Usûller (II) (2005/57, s. 82-134).

İDARİ UYUŞMAZLIKLAR I

İDARİ UYUŞMAZLIKLAR II


 • Av. Arb. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Ceza Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” Konulu Tavsiye Kararı (DEÜHFD 2005/1, s. 127-166).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av. Arb. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Aile Arabuluculuğu” Konulu Tavsiye Kararı (DEÜHFD 2005/2, s. 71-102).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av. Arb. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Çocuk Adalet Sisteminde Onarıcı Adalet Anlayışı ve Çocuk Arabuluculuğu (Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu, 5-7 Aralık 2012 Ankara, Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, UNICEF Türkiye, Ankara 2013, s. 27-53).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av. Arb. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Onarıcı Adalet Programları ve Çocuk Arabuluculuğu (Prof.Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, İstanbul 2008, s. 449-466).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av. Arb. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Anayasal Hak ve Hürriyetler İle Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler Işığında Arabuluculuk (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IX, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Ankara 15-16 Ekim 2010, Türkiye Barolar Birliği 2012, Yayın No: 215, s. 107-154).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av. Arb. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Avrupa’da Arabuluculuğun İlkeleri ve Uygulanması (Prof.Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara 2006, s. 441-502).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av. Arb. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Çağdaş Ceza Adaleti Sistemlerinde Alternatif Çözüm Arayışları ve Arabuluculuk Uygulaması (Kazancı Hukuk Dergisi 2010/1, s. 116-183).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av. Arb. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Sosyal Devletin Gereği: Adalete Erişim (MİHDER 2006/2, s. 907-927).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av. Arb. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Ceza Muhakemesi Kanununda Uzlaştırma (AÜHFD 2005/3, s. 289-321).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av. Arb. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Eğitimde Müzakere ve Arabuluculuk Becerilerinin Kazanılması (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan, 2016/2, C. 2, İstanbul 2016, s. 315-346).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av. Arb. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin Tahlili (MÜHF-HAD, Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan, 2014/1, s. 1119-1156).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av. Arb. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Avrupa Konseyince Adalet Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması İçin Öngörülen Tedbirler (AÜHFD 2006/1, s. 207-292).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av. Arb. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Türk Yargı Sisteminde Çok Seçenekli Adliyeler (T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu, Ankara 2-3 Nisan 2012, Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013, Yayın No: 32, s. 489-514).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av. Arb. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Dünya Çapındaki Adalete Ulaşma Hareketiyle Ortaya Çıkan Gelişmeler ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (AÜHFD 2002/2, s. 121-162).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av. Arb. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Avrupa Konseyi Arabuluculuk Yönergesi Önerisi (AÜHFD 2007/1, s. 183-231).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av. Arb. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

“Avukatlıkta Arabuluculuk” (Hukuk Merceği 12, Konferans ve Paneller, 25 Nisan 2008-24 Temmuz 2008, Ankara Barosu Başkanlığı 2010, s. 244-258).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av. Arb. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Avrupa Birliğinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (TBBD 2007/68, s. 265-320).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av. Arb. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

Report on Alternative Dispute Resolution within the Context of Better Access to Justice (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, s. 453-507).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız


 • Av. Arb. Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK

The Principles and Procedure of Penal Mediation in Turkish Criminal Procedure Law (Ankara Law Review 2011/2, s. 153-220).

Makaleyi görüntülemek için tıklayınız